Algemene Voorwaarden

 

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Vooraleer de behandeling van uw dossier aan te vatten, willen we u wat belangrijke informatie meegeven.

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Justia. Justia is een burgerlijke maatschap tussen Mt. Edgar BOYDENS en Mt. Katrien CEYMEULEN, beiden advocaat in België en ingeschreven aan de balie van BRUSSEL.

Het kantoor is gevestigd te 3090 OVERIJSE – Brusselsesteenweg 292.

Mt. Edgar BOYDENS oefent het beroep van advocaat uit met de BVBA Advocatenkantoor Edgar BOYDENS en Mt K. CEYMEULEN met de BVBA Advocaten K. CEYMEULEN, beiden als vennoot van de burgerlijke maatschap JUSTIA, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3090 OVERIJSE, Brusselsesteenweg 292.
Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0643.902.628.
Per e-mail kan u het kantoor bereiken via info@justia-law.be.
De beroepsaansprakelijkheid van JUSTIA, Mt. Edgar BOYDENS en Mt. Katrien CEYMEULEN is verzekerd bij AMLIN en is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de volgende landen: in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis B.A. voor advocaten. Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen de advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij JUSTIA, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging in rechte voor de rechtbank, ondernemingsrecht, onbetaalde facturen, contractenrecht, huurrecht, bemiddeling, verkeersrecht.

De precieze prijzen van deze diensten variëren naargelang de aard, de hoogdringendheid en de advocaat die ze levert.

Deze algemene voorwaarden en bepalingen die JUSTIA en haar advocaten hanteren kan u ook raadplegen op www.justia-law.be.

De overeenkomst die u met JUSTIA aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Brussel bevoegd.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mt. Edgar BOYDENS of Mt. Katrien CEYMEULEN bereiken:

via post op het adres: Brusselsesteenweg 292 te 3090 OVERIJSE
via tel op het nummer 02 688 38 40 en 02 657 99 31
via fax op het nummer 02 688 38 41
via e-mail op het adres: info@justia-law.be.

4. Wat kost uw advocaat?

De diensten die JUSTIA levert worden aangerekend aan een basisuurtarief in functie van de advocaten die de prestaties leveren. Voor Mt. Edgar BOYDENS is het basisuurtarief 160 EUR per uur, exclusief BTW 21%, voor Mt. Katrien CEYMEULEN is het basisuurtarief 150 EUR per uur, exclusief BTW 21%, voor de medewerkers 125 EUR per uur exclusief BTW 21%.

Kosten worden als volgt berekend : opening en sluiting dossier, telkens 50 EUR; dactylografie 10 EUR per pagina.

Justia zal de prijs van de diensten die zij voor u verricht in uw dossier berekenen volgens de geleverde prestaties die u getailleerd zal terugvinden op de staat van kosten en erelonen, die u ontvangt binnen de maand volgend op de geleverde prestaties, voor zover het te factureren bedrag meer bedraagt dan 100 EUR. Zo niet worden de prestaties overgedragen naar de daaropvolgende periode. Alle facturen en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen en zullen bij niet betaling intresten opleveren gelijk aan de rentevoet zoals bepaald bij wet van 8 augustus 2002.

5. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Brussel zijn Mt. Katrien CEYMEULEN en Mt. Edgar BOYDENS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/, alsook op www.baliebrussel.be.

6. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mt. Katrien CEYMEULEN en Mt. Edgar BOYDENS zijn onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze op het telefoonnummer 02 688 38 40 of 02 657 99 31 of info@justia-law.be.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat.

Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

Mt. Katrien CEYMEULEN en Mt. Edgar BOYDENS zijn tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: NL Codex 2009 van de Balie Brussel.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij www.baliebrussel.be.